Obračun nakdnada za autorski honorar 

Obračun neto primanja, poreza na dohodak, obaveza penzijskog osiguranja, obaveza zdravstvenog
osiguranja i obaveza osiguranja od nezaposlenosti za autorski honorar.