Obračun plata

Prema ugovoru o radu i pravilniku o radnim odnosima klijenta u tri primjerka sa obrascima koji su potpisani na teritoriji FBiH, RS i Brčko Distrikta. U obračun plate se uključuje obračun poreza na dohodak doprinosa na plaće i prireza na plaće.