Obračun naknada za ugovor o djelu, poreza na dohodak, obaveza penzijskog osiguranja, obaveza zdravstvenog osiguranja i obaveza osiguranja od nezaposlenosti za povremene angažmane eksternih saradnika građana u odgovarajućim uslugama.